Vrátenie tovaru, reklamácie

  • Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho.
  • Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, v ktorej uvedie popis závady. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý.
  • Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, s návodom, a pod.
  • Reklamácia bude vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim.
  • Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné.
  • Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vyriešenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je nutné zaslať na opravu výrobcovi. Doba sa predlžuje o dobu nevyhnutnú na prepravu a opravu u výrobcu.
  • Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.,
  • Reklamácie sú vybavované v súlade s Občianskym zákonníkom SR.

POSTUP PRI VRÁTENÍ TOVARU:

- K zabalenému tovaru priložiť kópiu dokladu o kúpe tovaru.
- Uviesť dôvod vrátenia tovaru, resp. výmeny.
- Uviesť číslo účtu, na ktoré bude predávajúci posielať sumu za vrátený tovar. (Suma za vrátený tovar neobsahuje sumu za poštovné.)
- Tovar k vráteniu alebo na výmenu zaslať na adresu:Miroslava Kvašňovská, Povina 355, 023 33 Povina

Formulár odstúpenia od zmluvy